Könyvajánló

1, Héjjas István: KLÍMAVÁLTOZÁS és MEGÚJULÓ ENERGIÁK

Klímakatasztrófa fenyegeti az emberiséget! Vészhelyzet van! És ezért mi magunk vagyunk felelősek, mi emberek, főleg azzal, hogy túl sok széndioxidot bocsátunk ki. Ezt halljuk naponta TV-ben, rádióban, olvassuk az újságokban és az Interneten. Valóban vészhelyzet van? Indokolt az emberekben egyszerre pánikot is és bűntudatot is kelteni? Nem lesz ebből egyszer még baj?

Ami az emberiséget fenyegető kockázatokat illeti, az aggodalom indokolt, ennek azonban semmi köze az éghajlat évmilliók óta zajló szakadatlan változásához, sem pedig a széndioxidhoz.

Az igazi kockázat az, hogy a rohamosan növekvő létszámú emberiség gyorsuló ütemben pazarolja a rendelkezésre álló természeti erőforrásokat, miközben hatalmas mennyiségben bocsát ki egészséget és környezetet károsító anyagokat a levegőbe, a talajba és az élővizekbe.

A könyv tényekkel alátámasztva mutatja be, hogy a levegőben éppen csak nyomokban jelenlévő, színtelen, szagtalan, láthatatlan, egészségre ártalmatlan széndioxid nem káros, hanem nélkülözhetetlenül hasznos komponense a levegőnek, nélküle minden élet elpusztulna a Földön.

A könyv az emberiség valódi kockázatainak áttekintése és az éghajlatváltozás földtörténeti összefoglalása után a klímaelméleteket kialakulásuk sorrendjében, globális szinten ismerteti. A világtendenciák mellett hazai adatokra, példákra támaszkodva ad könnyen érthető, befogadható ismereteket az olvasónak. Bemutatja azt a politikai folyamatot is, amelynek részeként a környezetvédelmet klímavédelemmé hamisították. Számba veszi civilizációnk energiaszükségleteit, azok kielégítési módját. Kritikai szellemben tárgyalja a megújuló energiák lehetőségeit az energiaellátásban, bemutatva, hogy a „megújuló” energiák irreális mértékű növelése nem csupán értelmetlen és hatástalan pótcselekvés, de több kárt okoz, mint hasznot.

Kissé részletesebben mutatja be a vízenergia szerepét és lehetőségeit, amit az indokolhat, hogy — történelmi távlatból, hazai példán – ebben érhetők tetten látványosan és közérthetően a „környezetvédelembe” csomagolt politikai szándékok és beavatkozások.

A szükséges változások megalapozásához szükséges a társadalom széles körének valós ismereteken alapuló tájékozottsága. A változásokat nem „okos” eszközökkel, hanem okos társadalommal lehet elősegíteni. Ehhez nyújthat segítséget ez a közérthető könyv.

A könyv megvásárolható a Püski Könyvesházban, Bp. 1013 Krisztina körút 26.

https://puskikiado.hu/hejjas-istvan-klimavaltozas-es-megujulo-energiak-elmelet-es-tapasztalatok.html

Ár: 1280 Ft

Könyvrendelés: puskikiado@gmail.com


2, Fuggerth Endre: Szenny és Víz
A Művi Szennyvíztisztításról. Határairól, hatásairól, csődjéről… és kiválthatóságáról: a Vízönellátó/Vízgazda koncepcióról.A Szennyvíz nem az ÉLET része. A Szennyvíz a „Civilizáció” hozadéka. Ha a Civilizáció nem szűnik meg szennyvizet produkálni, bele fog dögleni – mindannyiunkkal együtt. A szennyvíz ugyanis nem-tisztítható, csupán átalakítható. S a szennyvizek eme “tisztításnak” álcázott (kémiai és biológiai) átalakításai termelik mindazokat a problémákat, amelyek egyre súlyosbodó következményei mind szorítóbban behatárolják élet-minőségünket, végső-soron élet-lehetőségünket.Szennyvizet valójában nem szükségszerű produkálni. VAN erre járható út – de az alapos szemléletváltást kíván. Feltárásaim:

  • Leleplezik a művi-szennyvíztisztításból automatikusan fakadó problémák sokaságát. Melyeket mind eltussolni igyekeznek.
  • Rámutatnak a Környezetvédelem rákfenéjére: Ami ott ma zajlik, az a fentebbiek szolgalelkű kiszolgálása, „Kutatásoknak” álcázva. Olyan tudás-színvonalon, mely hamvába-holttá teszi a kémia eddigi eredményeit.
  • Illusztrálják azt az összefonódást, ami az ezekből rovásunkra profitáló, monopol-helyzetű nagyvállalatok és lobbi-köreik, a rendeléseikre bedolgozó „kutató”-brigádok és címzetes-testületek, valamint az egész struktúrát büntető-ideológiailag megtámogató Jogrendszer között fennáll.

A könnyebb és könnyedebb bevezető-jellegű írások megalapozzák az odafigyelő olvasó számára a továbblépést is. Ezek megrágott tartalmával felvértezve emészthetőbb lesz az elsőre esetleg ijesztően idegen, összetettebb későbbi mondandó is. Merthogy ezekben van sűrítetten mindaz a támpont, melyek birtokában az olvasó immár nem ingadozó véleményt fog formálni a máshonnan-érkező hírverésekkel szemben, hanem a tények biztos talaján állva lesz képes megítélni azok állagát, természetét, mögöttes szándékait. Igyekeztem éppen ezért mindent „katedra-mentesen” fogalmazni, hogy a megragadott új ismeret élményszerűen ivódhassék a tudatba.Szerző , miután tudományterületén a multi-dimenzionális gázkromatográfiához vezető 1989-ben közzétett munkáját a tudósvilág félig sem tudta megemészteni azóta, – dacára hogy ott máig dögönyözik betakarítási-célzattal óriás-gépekkel a répaföldeket körös-körül –  ezúttal a köz számára azonnal kamatoztatható, zseniálisan egyszerű meglátás mögé besorakozva, a szingulárisan új koncepción alapuló VÍZGAZDAI megközelítés útját kísérli meg feltárásaival támogatólag egyengetni.(Liszkay Törtel)

A könyv megrendelhető a Könyvműhely webáruházban
Méret: A/4 (205×290 mm)
Oldalszám: 221 oldal
Borító: Karton
ISBN:: 978-615-00-3258-0
Kiadó: Szerzői kiadás

Ár: 5500,- Ft

Postaköltség: 990 Ft

3, Miskolczi Frenc: Az éghajlat önszabályozása
Miskolczi Ferenc klímaelmélete Héjjas István magyarázataival
Naponta halljuk rádióban, TV-ben, olvassuk újságokban, Interneten, hogy a Föld veszélyesen melegszik, mert az emberiség túl sok széndioxidot bocsát ki. Vajon tényleg klíma vészhelyzet van? Érdemes pánikba esni? Miskolczi Ferenc, a NASA volt légkörfizikus munkatársa, hat évtized mérési adatai alapján dolgozta ki a klímaelméletét, amelynek tudományosan alátámasztott végső következtetése az, hogy a széndioxid nem képes befolyásolni a Föld felszínének hőmérsékletét, az ember nem képes befolyásolni az éghajlatot. Földünk a légkör széndioxid koncentrációjától függetlenül sugárzási egyensúlyban van a külső kozmikus térrel.A könyv elején Szarka László Csaba akadémikus méltatja ezt a kiemelkedően fontos tudományos eredményt. Ezt követi Héjjas István ismertetése az elméletről olyan olvasók számára, akik nem járatosak a légkörfizikában. A könyv további részében Miskolczi Ferenc fejti ki részletesen az elméletet, lehetőséget nyújtva a sugárzásfizikában otthonosan mozgó kutatóknak a bemutatott eredmények ellenőrzésére.Röviden kitér a csúsztatásokra, a mérési eredmények manipulálására is, ahogyan világméretű média propaganda segítségével igyekeznek az embereket meggyőzni arról, hogy a klímaváltozás oka a mesterséges széndioxid emisszió. Az elmélet megértését segíti a mellékletekben található számos diagram és táblázat, valamint a részletes irodalom jegyzék.Az elmélet legfontosabb megállapítása szerint a bolygón uralkodó hőmérsékleti viszonyokat elsősorban a bolygón található hatalmas mennyiségű víz halmazállapot változási folyamatai (fagyás, olvadás, párolgás, kondenzálódás) határozzák meg. Kiemelkedően fontos szerepet játszik a levegőben található nedvesség, amely vízgőz formájában a leghatásosabb üvegház gáz, miközben a többi üvegház gáztól eltérően képes kondenzálódni és felhőzetet kialakítani. A bolygón uralkodó önszabályozási folyamatoknak köszönhetően ugyanis a bolygó felszínének csaknem a kétharmad része felett állandóan felhőtakaró van. A felhők szerepe kettős. Egyrészt leárnyékolják a talajszintet, mivel rajtuk a napsugárzásnak csak kisebb hányada tud áthatolni, másrészt optikai záró réteget képeznek a felszínről kiinduló hőmérsékleti sugárzással szemben, amelynek a teljes spektruma elnyelődik a felhőzetben, tekintet nélkül arra, hogy mennyi széndioxid, vagy más nem kondenzálódó üvegház gáz van a levegőben.Miskolczi kimutatta, hogy a bolygón az üvegházhatás állandóan a fizikailag lehetséges maximális szinten van, amely már tovább nem fokozható, akkor sem, ha túl sok széndioxid van a levegőben. Miskolczi azt is kimutatta, hogy bár a Föld-légkör rendszer működése kaotikus, azonban van jól definiálható egyensúlyi állapota, amely körül a rendszer állapotát meghatározó paraméterek ingadoznak. Ezért, ha a rendszert valamilyen perturbáció éri, például hirtelen ugrásszerűen megváltozik a levegő széndioxid tartalma, akkor azt a rendszer kiszabályozza, elsősorban azzal, hogy megváltozik a levegő vízgőz tartalma, felhőzete, és a tranziensek lecsengése után a rendszer visszatér az egyensúlyi állapot közelébe. Miskolczi az elméletét a fizika ismert törvényei alapján matematikai úton vezette le, és az így kapott elméleti eredményeit a NASA adatbázisaiból származó hatalmas mennyiségű mérési adattal támasztotta alá. A NASA azonban megtiltotta ezeknek a tudományos eredményeknek a nyilvános közzétételét, Miskolczi ezért felmondta az állását, és több év munkájával írta meg ezt a könyvet.

A könyv megvásárolható a Püski Könyvesházban, Bp. 1013 Krisztina körút 26
AZ ÉGHAJLAT ÖNSZABÁLYOZÁSA Miskolczi Ferenc klímaelmélete Héjjas István magyarázataival – Püski Könyv Kiadó (puskikiado.hu)

Ár: 2720,- Ft

Könyvrendelés: puskikiado@gmail.com


4, Michael Shellenberger: Apokalipszis soha
Michael Shellenberger könyve tökéletes képet alkot az elmúlt időszak környezetvédelemmel kapcsolatos szélsőségeiről. A klímaváltozás hoz magával problémákat, de lehetőségeket is hordoz, amelyekkel élnünk kell. A technológiai fejlődésnek köszönhetően képesek lehetünk kiküszöbölni a környezeti problémákat.

A pánikhangulatot keltő zöld szervezetek elferdítik a valóságot? A modern gazdaság lebontása helyett az innovatív megoldások vezetnek el minket a fenntarthatóbb jövőhöz? Elmarad a világvége? Ezekre a kérdésekre is keresi a választ a szerző, aki a Klímapolitikai Intézet felkérésének eleget téve a könyvbemutató alkalmával személyesen látogatott el az Egyesült Államokból az MCC-be.

Shellenberger neves újságíró, egykori zöld aktivista. Ökopragmatista, Green Book Award Winner bestseller író, akit a Time Magazin „Hero of the Environment” díjával tüntettek ki. Több jelentős zöld szervezet például az Environmental Progress és a Breakthrough Institute alapítója.
Honlapunkon két írásban is foglalkozunk vele.
A könyv több magyarországi könyvhálózatban megvásárolható.


 

Print Friendly, PDF & Email